Privacy Policy

Általános szerződési feltételek
Adatvédelmi nyilatkozat
A jelen általános szerződési feltételek – a továbbiakban: „ÁSZF” – Ruppert Endre egyéni vállalkozó – a továbbiakban: „Szolgáltató” – által a www. selfcoaching.life honlapon keresztül nyújtott „Élettérkép” szolgáltatás – a továbbiakban: „Szolgáltatás” – igénybevételének feltételeit szabályozza.

1. A Szolgáltatás nyújtója:

Név: Ruppert Endre Zoltán (Szerzői nevén Lucien del Mar – Artisjus által #1158 regisztrációs számon bejegyezve)
Székhely: 1148 Budapest, Nagy Lajos Király útja 37/B
Adószám: 66668912142
Email cím: hello@selfcoaching.life
Telefonszám: +36(70)398-4354

2. A Szolgáltatás leírása

A Szolgáltató által nyújtott ”Élettérkép” szolgáltatáson keresztül a Szolgáltató hatékony, közvetlenül alkalmazható életviteli tanácsokat, ezzel kapcsolatos oktatóvideókat és egyéb tananyagokat oszt meg a Szolgáltatás tagjaival (a továbbiakban: „Tag”).

A Szolgáltatás célja, hogy a tagokat segítse életminőségük javításában, problémáik megoldásában.

3. A szerződés tárgya

Jelen szerződés alapján a Tag megbízza a Szolgáltatót a Szolgáltatás keretében életviteli tanácsokkal kapcsolatos tananyagok elkészítésével és a Szolgáltatáson keresztül történő rendelkezésre bocsátásával. A szerződés tárgyát képezik egyrészt a Szolgáltatáson keresztül, a szerződés megkötésének időpontjában hozzáférhető anyagok (videók, egyéb tananyagok), valamint a Szolgáltató által később elkészített anyagok. A Szolgáltatás kizárólagos nyújtója Ruppert Endre Zoltán egyéni vállalkozó, aki a megbízást kifejezetten elfogadja.

A fenti Szolgáltatáson kívül a Szolgáltató esetileg egyéni ajánlatokat tesz közzé a honlapon, amik az életvitellel kapcsolatos egyéb szolgáltatások (személyes képzések, konzultációs lehetőségek, tanácsadás és coaching) nyújtására, illetve kiadványok nyomtatott vagy elektronikus formátumú műpéldányainak átruházására (a továbbiakban: „Egyéb szolgáltatás”) vonatkoznak. Ezen ajánlatokra vonatkozó szerződés a Szerződő Felek között ráutaló magatartással, a „Megrendelem” gomb lenyomásával jön létre az Egyéb szolgáltatás adatlapja szerinti tartalommal és áron. Az egyéb szolgáltatások kizárólagos nyújtója Ruppert Endre Zoltán egyéni vállalkozó.

4. A szerződés létrejötte

Jelen szerződés a Szolgáltató és a Tag – a továbbiakban együtt: „Szerződő Felek” – között ráutaló magatartással, a Tag által a www.selfcoaching.life/ weboldalon, vagy annak aloldalán található jelentkezési lap kitöltésével, és a „Megrendelem” gomb lenyomásával jön létre.

A Tag jelen szerződés elfogadásával nyilatkozik arról, hogy cselekvőképessége, illetve szerződéskötési képessége nincs korlátozva.

A jelentkezés során a látogató által megadott adatoknak hiánytalannak és valósnak kell lenniük. A látogató nyilatkozik arról, hogy az így megadott adatok hiánytalanok és valósak.

Jelen Szerződés elfogadásával a Tag kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a szerződésszerű teljesítést a szerződés megkötése után azonnal megkezdje.

5. Jelentkezés visszaigazolása

A Szolgáltató a beérkezett regisztrációkat haladéktalanul megvizsgálja, és azok megérkezését visszaigazolja. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a beérkezett regisztrációt indoklás nélkül elutasítsa. Az elfogadott regisztrációk elektronikus levélben kerülnek visszaigazolásra.

6. A részvételi díj mértéke

A Szolgáltatás nyújtásáért a Szolgáltató 14 990 Ft bruttó megbízási díjra jogosult. A megbízási díj a szerződéses szolgáltatás teljes ellenértékét tartalmazza.

7. A megbízási díj teljesítése

A regisztráció során a jelentkező PayPal vagy banki utalás segítségével teljesíti a szolgáltatás díját és a Szolgáltató weboldalon a számlázási címen kívül más adatot nem kell megadnia.

8. Számlázás

A megbízási díj megérkezését követő 15 napon belül a Szolgáltató elektronikus számlát köteles kiállítani, amelyet elektronikus levélben juttat el a Taghoz. A honlapon keresztül megrendelt Egyéb szolgáltatások díjának levonását követő 15 napon belül a Szolgáltató elektronikus számlát köteles kiállítani, amelyet szintén elektronikus levélben juttat el Taghoz. A Tag az elektronikus számla kiállítását kifejezetten elfogadja.

9. Felmondás kezdeményezése

A Tag a Szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés felmondását a Résztvevői fiókon keresztül, vagy a felmondást tartalmazó jognyilatkozatát a hello@selfcoaching.life emailcímre elküldve kezdeményezheti. A felmondást tartalmazó nyilatkozatmintát jelen szerződés 1. számú melléklete tartalmazza. A Szolgáltatás felmondása ellenére a Résztvevői fiókban – annak törléséig – a Tag által korábban megvásárolt kiadványok elektronikus műpéldányai továbbra is hozzáférhetőek maradnak.

10. A fogyasztókat megillető felmondási, illetve elállási jog

A fogyasztónak minősülő Tag a szerződés megkötését követő 14 naptári napon belül azonnali hatállyal, indoklás nélkül felmondhatja a Szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződést. A Szolgáltató elállás vagy felmondás esetén korábban megfizetett megbízási díjat a Tag bankszámlájára visszafizeti.

A fogyasztónak minősülő Tag az ingó dolognak minősülő termék tulajdonjogának átruházására irányuló szerződéstől a termék átvételétől számított 14 napon belül elállhat.

11. Rendes felmondás

A Szerződő Felek bármelyike – jelen szerződés 9. pontjába foglalt rendelkezésekkel összhangban – a szerződés megkötését követő 14. nap után azt bármikor felmondhatja azzal, hogy a felmondási idő utolsó napja a megbízási díj levonását követő harmincadik napra esik.

12. Rendkívüli felmondás

A Szerződő Felek a jelen szerződést a másik félhez intézett egyoldalú jognyilatkozattal, azonnali hatállyal abban az esetben mondhatják fel, ha a másik fél a jelen szerződésből eredő lényeges kötelezettségét ismételten vagy súlyosan megszegi.

13. Kártérítési felelősség kizárása

A Szolgáltató a szerződés teljesítésével összefüggésben bekövetkező károkért való kártérítési felelősségét az irányadó jogszabályok által lehetővé tett legteljesebb mértékben kizárja.

14. Szerzői jogok

A Szerződő Felek kijelentik, hogy a www.selfcoaching.life weboldal, annak elemei és az azon keresztül közzétett vagy értékesített, szerzői műnek minősülő összes anyag a Szolgáltató tulajdonát képezi. Jelen szerződés egyetlen része sem értelmezhető úgy, hogy az alapján a Tag felhasználási, vagy egyéb szerzői vagyoni jogot szerez ezen anyagok részére vagy egészére. A Tag a Szolgáltató szerzői jogainak megsértése esetére 100 000 Ft összegű kötbér megfizetésére vállal kötelezettséget.

15. Teljességi záradék

A jelen szerződés a benne szabályozott jogviszony tekintetében a Szerződő Felek teljes megállapodását tartalmazza, és bármely esetleges korábbi szóbeli vagy írásbeli megállapodást hatálytalanít.

16. A szerződés hatálya

A szerződés határozatlan időtartamra jött létre.

17. Szerződésre irányadó jog és záró rendelkezések

A felek a jelen szerződésben nem rendezett kérdések tárgyában a Ptk. és az egyéb hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak.

A Szerződő Felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítésének országa Magyarország.

18. Panaszkezelés

A Tag Szolgáltatással kapcsolatos panaszait a Szolgáltató következő elektronikus levelezési címére küldheti: hello@selfcoaching.life

A vásárló a fentieken túl panaszával, észrevételével a következő szervekhez is fordulhat:

Budapest Főváros Önkormányzata Főpolgármesteri Hivatal Jegyzője: 1052 Budapest, Városház u. 9-11.

Továbbá:

Pest Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Békéltető Testülete:
Levelezési cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240.

Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége:
Levelezési cím: 1052 Budapest, V. kerület Városház utca 7.

19. A Szolgáltató által igénybevett tárhelyszolgáltató adatai:

webtar.hu
Port Kft. 9200, Mosonmagyaróvár, Szent István király út 60.

Jelen Általános Szerződési Feltételek folyamatosan hozzáférhetőek és szabadon letölthetőek a www.selfcoaching.life/index.php?content=aszf weboldalon.

1. sz. melléklet:

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: *

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: *

Szerződéskötés időpontja/átvétel időpontja: * A fogyasztó(k) neve: A fogyasztó(k) címe: A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt:
Adatvédelmi nyilatkozat
1. A nyilatkozat célja

1.1 Jelen adatvédelmi nyilatkozat célja, hogy Ruppert Endre Zoltán egyéni vállalkozó (Székhely: 1148 Budapest, Nagy Lajos Király útja 37/B; Adószám: 66668912142) által a www.selfcoaching.life internetes oldalon alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket rögzítse.

2. Adatkezelő megnevezése

Név: Ruppert Endre Zoltán egyéni vállalkozó
Székhely: 1148 Budapest, Nagy Lajos Király útja 37/B
Telefonszám: +36(70)398-4354
Email cím: hello@selfcoaching.life
Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-102855/2016.

3. A kezelt személyes adatok köre:

3.1) A felhasználói fiók létrehozása előtt a felhasználó a következő személyes adatait köteles megadni:

Név
Számlacím
Email cím
Jelszó

4. Az adatkezelés jogalapja, módja és célja

4.1) Az adatkezelő jogalapja a felhasználó személyes adatainak kezelésére a felhasználó önkéntes hozzájárulása saját személyes adatainak kezeléséhez az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja alapján.

4.2) Az adatkezelő jogszabályi felhatalmazás alapján, a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából kezelheti az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító adatokat, lakcímet, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat.

4.3) A személyes adatok kezelésére kizárólag célhoz kötötten kerül sor. A személyes adatok kezelésének célja a www.selfcoaching.life honlapon keresztül biztosított szolgáltatások nyújtása, ezekkel kapcsolatban hírlevelek küldése, oktatóanyagok továbbítása a felhasználóknak, az ügyfeleinkkel való kapcsolattartás, és számlák kiállítása.

4.4) Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a felhasználók jogainak védelme.

4.5) Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban leírt céloktól eltérő célokra nem használja fel. Személyes adatok harmadik személynek, vagy hatóságok számára történő kiadása – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – kizárólag a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

5. Az adatkezelés időtartama

5.1) A regisztráció és www.selfcoaching.life internetes oldal szolgáltatásainak használata során megadott személyes adatok kezelése a felhasználói fiók (tanulói fiók) vagy a díjmentes szolgáltatások igénybevételéhez szükséges egyszerű regisztráció törléséig tart.

5.2) Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályokban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését.

6. Személyes adatok továbbítása és feldolgozása

6.1) A www.selfcoaching.life internetes oldal szolgáltatásainak használata során az adatkezelő a Felhasználó személyes adatait nem továbbítja.

6.2) A felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve a Felhasználó kifejezett hozzájárulása alapján kerülhet sor.

6.3) A www.selfcoaching.life internetes oldal szolgáltatásainak használata során az adatkezelő a következő adatfeldolgozókat veheti igénybe:

webtar.hu
Port Kft. 9200, Mosonmagyaróvár, Szent István király út 60.

Magyar Posta Zrt.

7. Felhasználói jogok és jogérvényesítési lehetőségek

7.1) Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül elektronikus úton adja meg a kért tájékoztatást.

7.2) A felhasználó jogosult a helytelenül rögzített személyes adatainak helyesbítését kérni.

7.3) A felhasználó jogosult személyes adatainak törlését kérni. A törlés nem vonatkozik a jogszabályok (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.

7.4) Az érintett a jelen nyilatkozatban ismertetett jogait az alábbi elérhetőségen keresztül gyakorolhatja:

Levelezési cím: 1148 Budapest, Nagy Lajos Király útja 37/B
Email: hello@selfcoaching.life

7.5) A felhasználó az Infotv., valamint a Polgári Törvénykönyv alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, továbbá Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) fordulhat az adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén.

8. Hírlevelek

8.1) A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket az adatkezelő csak a felhasználó kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld. A felhasználó bármikor leiratkozhat a hírlevélről a hírlevél alján elhelyezett link segítségével.

9. Záró rendelkezések

9.1) Az adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az általa kezelt személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

9.2) Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen nyilatkozatot a felhasználók értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Az adatkezelő jelen adatvédelmi nyilatkozat módosításairól szóló tájékoztatást közzéteszi a www.selfcoaching.life weboldalon. A módosítás hatályba lépését követően a felhasználó a szolgáltatás használatával, ráutaló magatartással tudomásul veszi a módosított nyilatkozatban foglaltakat.

Ruppert Endre egyéni vállalkozó